Producenci

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MODAMEN.PL

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.12.2014 ROKU

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MODAMEN.PL

 1. I. Postanowienia ogólne
 2. II. Definicje
 3. III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. V. Warunki zawierania umów sprzedaży
 6. VI. Sposoby płatności
 7. VII. Koszt, termin i sposoby dostawy
 8. VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego
 9. IX. Prawo odstąpienia od umowy
 10. X. Pliki "Cookies"
 11. XI. Postanowienia końcowe

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Postanowienia końcowe
 6. I. POSTANOWIENIA OGOLNE
 7. Sklep Internetowy działający pod adresem http://www.modamen.pl prowadzony jest przez Tomasza Marchaj wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa "Mestor" Tomasz Marchaj wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Żwirki i Wigury 50a, 32-340 Wolbrom, NIP: 6371840453, REGON:121326044, adres poczty elektronicznej (e-mail): jjumbo@interia.pl , tel..608 573 900
 8. Sklep Internetowy www.e-mestor.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowywww.modamen.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 10. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowegowww.modamen.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 12. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 13. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 14. Wszystkie Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.modamen.pl/ należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.modamen.pl/użyte są w celach informacyjnych.
 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 17. II. DEFINICJE
 18. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 19. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.modamen.plumożliwiający utworzenie Konta.
 20. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.modamen.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 21. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 22. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 23. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 24. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 25. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresemhttp://www.modamen.pl
 26. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Tomasz Marchaj wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa "Mestor" Tomasz Marchaj z siedzibą w Wolbromiu, ul. Żwirki i Wigury 50a, 32-340 Wolbrom, NIP: 6371840453, REGON: 121326044.
 27. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 28. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 29. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 30. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 31. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.
 32. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 33. STATUS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - komunikat widoczny po zalogowaniu do Konta Klienta oznaczający etap na jakim znajduje się realizacja złożonego Zamówienia. Możliwe statusy: złożone, przyjęte do realizacji, oczekiwanie na płatność, przesyłka wysłana, anulowane, zwrócone, odrzucone..
 34. III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 35. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a) zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,

b) prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,

c) bezpłatne udostępnianie informacji w formie Newslettera.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.
 3. IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 4. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 5. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

c) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) Komputer z dostępem do Internetu.

b) Dostęp do poczty elektronicznej.

c) Przeglądarka internetowa.

d) Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

e) Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 6. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
 7. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
 8. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 9. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 10. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
 11. Zamówienia można składać:

a) poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Sklep Internetowy www.modamen.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jjumbo@interia.pl.

c) telefonicznie pod numerem 608 573 900

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.

b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

 • oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),
 • niniejszy Regulamin,
 • oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
 • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 pkt. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 1. 9. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 2. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek. Jeżeli Klient chce otrzymać fakture VAT w Formularzu Zamówienia należy zaznaczyć pole „Firma” i wypełnić wszystkie niezbędne dane do jej wystawienia.
 3. VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem

b) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy 
ING BANK ŚLĄSKI numer 60 1050 1618 1000 0090 7574 7940 Firma Handlowa "Mestor" Tomasz Marchaj z siedzibą w Wolbromiu, ul. Żwirki i Wigury 50a, 32-340 Wolbrom, NIP: 6371840453, REGON: 121326044. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

c) Płatność przy odbiorze osobistym

d) Płatność za pośrednictwem serwisu Dotpay

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 2. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 4. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Dotpay, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, za pomocą wyżej wymienionego serwisu. Serwis Dotpay umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 5. VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 6. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 7. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej.
 8. Klient może osobiście odebrać Produkt pod adresem: ul. Skotnicka 254, 30-394 Kraków.
 9. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a) Czas kompletowania Produktu, wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych.

b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 3 Dni Roboczych.

 1. VIII. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO
 2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

a) Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

b) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jjumbo@interia.pl

c) Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: ul. Żwirki i Wigury 50a, 32-340 Wolbrom.

d) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jjumbo@interia.pl

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 1. IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 2. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Zwracany Produkty należy dostarczyć na adres: ul. Żwirki i Wigury 50a, 32-340 Wolbrom.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 9. X. PLIKI "COOKIES"
 10. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy (Klienta) ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 11. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 12. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy (Klienta). Za pomocą plików„cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 13. XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 14. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 15. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod 
  warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 16. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 17. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MODAMEN.PL

OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 ROKU

 

 1.       I.        Postanowienia ogólne
 2.      II.        Definicje
 3.     III.        Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4.     IV.        Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5.      V.        Warunki zawierania umów sprzedaży
 6.     VI.        Sposoby płatności
 7.    VII.        Koszt, termin i sposoby dostawy
 8.   VIII.       Tryb postępowania reklamacyjnego
 9.     IX.        Prawo odstąpienia od umowy
 10.      X.        Pliki "Cookies"
 11.     XI.        Postanowienia końcowe

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Postanowienia końcowe

 

 

 1. I.              POSTANOWIENIA OGOLNE
 2. Sklep Internetowy działający pod adresem http://www.modamen.pl prowadzony jest przez Tomasza Marchaj wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa "Mestor" Tomasz Marchaj z siedzibą w Wolbromiu, ul. Żwirki i Wigury 50a, 32-340 Wolbrom, NIP: 6371840453, REGON: 121326044.
 3. Sklep Internetowy www.e-mestor.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.modamen.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.modamen.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 7. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 8. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 9. Wszystkie Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.modamen.pl/ należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.modamen.pl/ użyte są w celach informacyjnych.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. II.            DEFINICJE
 2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.modamen.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.modamen.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 9. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem http://www.modamen.pl
 10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Tomasz Marchaj wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa "Mestor" Tomasz Marchaj z siedzibą w Wolbromiu, ul. Żwirki i Wigury 50a, 32-340 Wolbrom, NIP: 6371840453, REGON: 121326044.
 11. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 15. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.
 16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 17. STATUS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - komunikat widoczny po zalogowaniu do Konta Klienta oznaczający etap na jakim znajduje się realizacja złożonego Zamówienia. Możliwe statusy: złożone, przyjęte do realizacji, oczekiwanie na płatność, przesyłka wysłana, anulowane, zwrócone, odrzucone..

 

 1. III.           RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a)    zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,

b)    prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,

c)    bezpłatne udostępnianie informacji w formie Newslettera.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

 

 1. IV.          WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 3. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a)    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

b)    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

c)    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a)    Komputer z dostępem do Internetu.

b)    Dostęp do poczty elektronicznej.

c)    Przeglądarka internetowa.

d)    Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

e)    Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. V.            WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 3. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
 8. Zamówienia można składać:

a)    poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Sklep Internetowy www.modamen.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

b)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jjumbo@interia.pl.

c)    telefonicznie pod numerem    608 573 900

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a)    Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.

b)    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

 • oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).

c)    Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 pkt. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 1. 9.    Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 2. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT w Formularzu Zamówienia należy zaznaczyć pole „Firma” i wypełnić wszystkie niezbędne dane do jej wystawienia.

 

 1. VI.          SPOSOBY PŁATNOŚCI
 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a)    Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem

b)    Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy
ING BANK ŚLĄSKI numer 60 1050 1618 1000 0090 7574 7940 Firma Handlowa "Mestor" Tomasz Marchaj z siedzibą w Wolbromiu, ul. Żwirki i Wigury 50a, 32-340 Wolbrom, NIP: 6371840453, REGON: 121326044. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

c)    Płatność przy odbiorze osobistym

d)    Płatność za pośrednictwem serwisu Dotpay

                                                                                     

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 2. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 4. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Dotpay, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, za pomocą wyżej wymienionego serwisu. Serwis Dotpay   umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 

 1. VII.         KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 2. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 3. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej.
 4. Klient może osobiście odebrać Produkt pod adresem: ul. Skotnicka 254, 30-394 Kraków.
 5. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a)    Czas kompletowania Produktu, wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych.

b)    Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 3 Dni Roboczych.

 

 1. VIII.        TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO
 2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

a)    Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

b)    Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jjumbo@interia.pl

c)    Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: ul. Żwirki i Wigury 50a, 32-340 Wolbrom.

d)    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:

a)    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jjumbo@interia.pl

b)    W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c)    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d)    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 1. IX.          PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 2. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Zwracany Produkty należy dostarczyć na adres: ul. Żwirki i Wigury 50a, 32-340 Wolbrom.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu, wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
 6. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu.

 

 1. X.            PLIKI "COOKIES"
 2. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy (Klienta) ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 3. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 4. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy (Klienta). Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

 1. XI.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 3. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod
  warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 5. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Statystyki

Produkty:
222
Kategorie:
24
Nowości:
0
Promocje:
0

Wersje językowe

Waluty

Cenniki do pobrania

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:5503e44f7e6f04bc02274a5bf3122301#0}
Sklep internetowy Shoper.pl